پمپ آب خانگی

الکترو پمپ صنعتی الکتروژن مدل KPM50

10

پمپ آب KPM50 با عملکرد مطلوب دارای مصرف آب پایین می باشد که جهت مصارف خانگی به منظور افزایش فشار منبع آب در کانالها و سیستم توزیع خودکار آب بوسیله یک مخزن کوچک با کلید خودکار مناسب است.
الکترو پمپ صنعتی الکتروژن مدل KPM100

12

پمپ آب KPM100 با عملکرد مطلوب دارای مصرف آب پایین می باشد که جهت مصارف خانگی به منظور افزایش فشار منبع آب در کانالها و سیستم توزیع خودکار آب بوسیله یک مخزن کوچک با کلید خودکار مناسب است.
الکترو پمپ صنعتی الکتروژن مدلCM100

13

این پمپ ها در سیستم توزیع اتوماتیک با مخازن سایز کوچک و متوسط برای سیستمهای آبیاری قطره ای و سیلابی در باغها و مصارف کشاورزی جهت افزایش فشار سیستم در کانالها استفاده می شوند.
الکتروپمپ صنعتی الکتروژن مدل CB210

9

پمپ آب گریز از مرکز CB210،طیف وسیعی از ظرفیتهای مورد نیاز در مصارف خانگی ،کشاورزی و صنعتی را پوشش می دهد.این مدل پمپ ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تامین میکنند.
الکتروپمپ صنعتی الکتروژن مدلCBT210

8

پمپ آب گریز از مرکز CBT210،طیف وسیعی از ظرفیتهای مورد نیاز در مصارف خانگی ،کشاورزی و صنعتی را پوشش می دهد.این مدل پمپ ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تامین میکنند.